Pravidlá používania

Táto stránka je pripravená na základe Legislatívy platnej v SR. Ak navštevujete túto stránku a ste z inej krajiny a je u Vás Escapelle dostupný, prejdite na domovskú stránku www.escapelle.com a zvoľte Vašu krajinu.

O tejto stránke

Táto stránka bola vytvorená za účelom spostredkovania informácii pre medzinárodné auditórium v krajinách, kde liek Escapelle je dostupný ako voľnopredajný liek. Tieto informácie slúžia pre účely všeobecného vzdelávania a poskytovania informácii.

Spoločnosť Gedeon Richter Plc. vynakladá úsilie, aby informácie poskytované na tejto stránke boli aktuálne a presné. Majte na pamäti, že nenahrádzajú rady a odporúčania, prípadnú potrebnú terapiu zo strany lekárov. Naviac, ESCAPELLE, pre účelu, ktorého vznikla táto westránka nemusí byť dostupný vo Vašej krajine a/alebo jeho miestne preskribčné pravidlá sa môžu odlišovať v závislosti od krajiny. Z tohto dôvodu Vám odporúčame pred prvým použítím ESCAPELLE poradiť s Vašim lekárom alebo lekárnikom a pozrieť do zoznamu liekov a pacientského letáku vo Vašej krajine.

Táto stránka je k dispozícii výlučne s výhradou pravidiel používania a vyhlásenia o ochrane dát uvedených nižšie.
Vstupom na tieto stránky súhlasíte, že ste viazaní pravidlami ich používania.

Pravidlá používania

Spoločnosť Gedeon Richter Plc. vyvíja najvyšie úsilie v záujme poskytnúť presné a aktuálne informácie na týchto stránkach, neposkytuje ale žiadne záruky ani vyhlásenia (výslovné alebo implicitné) na ich presnosť, úplnosť, primeranosť alebo aktuálnosť. Prístup a používanie týchto stránok je na vaše vlastné riziko. Gedeon Richter nezaručuje ani nevyhlasuje, že užívanie informácií zverejnených na týchto stránkach nebude porušovať práva tretích strán, ktoré nie sú vo vlastníctve ani inak späté so spoločnosťou Gedeon Richter Plc. Gedeon Richter Plc nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na škody spôsobené prístupom k tomuto webu a jeho obsahu. Gedeon Richter Plc si vyhradzuje právo zmeniť, pridať alebo odstrániť obsah na týchto stránkach kedykoľvek. Gedeon Richter Plc nenesie zodpovednosť s ohľadom dostupnosti týchto stránok.

Obsah tretích strán

Vzhľadom k tomu, web obsahuje aj obsah zjavne pochádzajúce od tretích osôb, alebo odkazy na iné servery hosťované tretími osobami (ďalej len spoločne „obsah tretích strán“), je to len za predpokladu, ako ďalší referenčný zdroj. Gedeon Richter Plc nemôže pravidelne preskúmavať obsah stránok takýchto tretích strán. Preto Obsah tretích strán nesmie byť považovaný za Gedeon Richter Plc informácie a Gedeon Richter Plc neposkytuje žiadne záruky ani vyhlásenia (výslovné alebo implicitné) vo vzťahu k obsahu takejto tretej strany. Obsahy stránok tretích strán navštevujete na vlastné riziko. Gedeon Richter Plc nenesie zodpovednosť s ohľadom na škody spôsobené prístupom alebo používaním takýchto obsahov tretích strán, alebo s ohľadom na jej dostupnosť z tohto webu.

Autorské práva

Ak nie je uvedené inak, všetky informácie, obchodné názvy a značky uvedené na týchto stránkach sú duševným vlastníctvom spoločnosti Gedeon Richter Plc a podliehajú ochrane autorských práv. Obsah tohto webu môžu byť použitý len na súkromné ​​účely za podmienky, že takto získané materiály použije výhradne na tento účel a nijako nebude zasahovať do obsahu či podnikať akýkoľvek iný zásah do autorských práv. Obsah nesmie byť kopírovaný pre komerčné využitie alebo distribúciu, ani nesmie byť upravovaný a/alebo premiestňovaný na iné webové stránky. Žiadna tretia strana nemôže odkazovať na tieto internetové stránky bez predchádzajúceho súhlasu Gedeon Richter Plc.

Ochrana osobných údajov

Nakoľko táto stránkaobsahuje obsah zjavne pochádzajúce od tretích osôb, alebo odkazy na iné servery hosťované tretími osobami (ďalej len spoločne „obsah tretích strán“), je to len za účelom poskytovania ďalšieho referenčného zdroja. Môžete mať prístup k väčšine webových stránok Gedeon Richter Plc, bez toho ste by bol vyzvaný, aby ste predložil akúkoľvek formu osobných údajov. Gedeon Richter Plc webové stránky však môžu zhromažďovať dáta v súhrnnej forme k štatistickým účelom, napríklad sledovať celkový počet návštevníkov za určitý čas, počet navštívených stránok alebo názvy domén poskytovateľov návštevníkov internetových služieb. To pomáha Gedeon Richter analyzovať a zlepšovať svoje webové stránky obsahu alebo služby, ktoré ponúka. Osobne identifikovateľné informácie niesú k dispozícii v tomto procese a identita jednotlivých používatelov zostáva anonymná. Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok používania, alebo ak chcete podať pripomienky alebo navrhnúť zmeny s cieľom zlepšiť tieto podmienky, prosím, pošlite ich odoslaním na kontaktnú e-mailovú adresu uvedenú na našich internetových stránkach.

© Gedeon Richter 2013