Escapelle

HÃY LUÔN NHỚ TỚI POSTINOR

Viên ngừa thai khẩn cấp đã được sử dụng và chứng minh hiệu quả trên thế giới

POSTINOR® 1, vieân neùn

TEÂN HOAÏT CHAÁT VAØ HAØM LÖÔÏNG
Levonorgestrel
Moãi vieân neùn chöùa 1,5 mg levonorgestrel.

CAÙC THAØNH PHAÀN KHAÙC
Taù döôïc: keo silica khan, tinh boät khoai taây, magnesi stearat, talc, tinh boät ngoâ, lactose monohydrat.

DAÏNG BAØO CHEÁ
Vieân neùn

MOÂ TAÛ SAÛN PHAÅM
Vieân neùn troøn, maøu gaàn nhö traéng, coù khaéc chöõ G00 treân moät maët.

QUY CAÙCH ÑOÙNG GOÙI
Moãi hoäp thuoác chöùa 1 væ x 1 vieân neùn.

CHÆ ÑÒNH
Postinor® 1 laø thuoác ngöøa thai khaån caáp, coù theå ñöôïc duøng trong voøng 72 giôø sau caùc cuoäc giao hôïp khoâng duøng bieän phaùp traùnh thai, hoaëc bieän phaùp traùnh thai ñaõ duøng khoâng ñaït hieäu quaû. Loaïi thuoác traùnh thai naøy thöôøng ñöôïc goïi laø “vieân thuoác cuûa ngaøy hoâm sau”.